Hacî Pîronij – KONFERANSÊ AWI

KONFERANSÊ AWI

Rocon ra rocêkî teyr û tebûr, kerm û kêz, mar û mişk û terşo yabonî eynîyêkî sero pîser resenî. Yînî ra yew gonî zî nêwatono şîyero awi ser teyşonêya xo bişikno. Heme yemnû rê peleknenî û yemnû ra tersenî. Nurri durra eynîyî dekerde gonî yo.
Gonîyî ki eynî sero vinderte û nêwatonî peya xo tadî yemnû heme bi yew ecîbêyi rê ri bi ri monenî. La fahm kenî ki ina ecîbêyi di zordarîyêki esta û bi zordarêyi zî çareser nêbena. La çew nêwazeno kû arizîyêya xo ra apey gomi bierzo. Toyî bi penc û didononê xo, toyî bi tîr û jehrê xo, toyî bi fendê xo, toyî zî bi qorçonê xo xo hikumdar veynenî û pey beşerînî. Heme xo ver ra xo wayerê ayo dormereyî veynenî û ningonê îqtîdardê xo erd şonenî. Wazenî ki eynî zî fîynî binê hikumê xo û ayî gonîyonê bîynon tira meht bikerî. Cayêkî ra yew pelpeliko hewt rengîn pelonê xo weşoneno û yeno şono yew kerraya duseno. Nurri û durra eynîyî dekerde gonîyon ki veyneno şaş moneno. Keno kû cay çîy vaco la wezîtî zaf hewl nêveyneno. Hergû gonîyo kû eynîyî ver di ca girewto yew mişguleyî sero mijul veyneno. Xora pelpelik ayî gonîyon mîyon di wayerê yew zorî û zordarêyi zî nîyo. Çimkû yînî ra komo kû puf bider bikero pelpelik vaydê pufdê yêyî ver gon ra beno.
– Pelpelik cawo kû panîştebi tira firreno û yeno mîyondê ayî imbazon û vono kû;
hewawo kû mi ra aseno û ez şe keno şima awi sero pînêkenî. Bîrî ma yew aqilê wertaxînî veynî û sero pîbikerî, ina eka xo ra zî fek verradî ki wa êro ra pey wa çew yew zorêyi û zexelêyi dima nêmono. Ma wîta di konferansêkî virazî û heme fikirê xo vacî ki wa mêştiroc di yew mişgule nêvirazîyo û wa heme gonî, ina awi ra havili veyno. Paling, keftar, şêr, heş, verg, ewewik, luyi, peskoyî, xezali, kesa, mar, mişk, merre, melwa, zerdmali, sîxurik, qirîncele, heme tewir ra teyr yemnû ra ewnînî û pêşnîyazê pelpelîkî xo hêş ra vîyarnenî. Peyena peynîyi heme têdir pêşnîyaza pelpelikî pewjnenî.
-Paling mafê qali gîno û vono ki ez wazeno pelpelikî ina cerawa yêyî semed omarik bikero û sey yew serekî pêşnîyaz bikero kû wa yû ino konferansî rar di bero. Ino pêşnîyazê xo mîyon di rayon fîynenî û heme vindertoxî ino vernîyazî pewjnenî û pelpelik bi raya hemini beno serekê konferansî.
-Pelpelik wardeno vono kû:
Gelê imbazon hewawo kû ma pey zonî; awi, hewa û tîncî yew gonî zî nişîyeno yînî fîynî binê hikumê xo. Heme xozayîn î û yê ma hemin î. Eki ma inayi sero pînêkerî komo kû wayerê hikumî bi, dest înîn sernono û ma hemini înîn ra meht keno. Ma zî nişîyenî bê înîn cuwîyena xo bidumnî. Çik gonî esto bê înî heme hîrî avzelon nişîyeno pay ra vindero, keyê xo bikero û şîlikê xo bikero, qewmê xo daîm bikero. Senî ki leyirî bîyero û weye bikero, weytîya bê awi kura di pirûnîyaya? Eki bê şîlik bimono sew beqa nêkeno, ina dinyaya weş û rengîn ra bar keno. Ayo semed ra ma êro ra pey hewawo kû mar vono; ez awki sero çewî di nêdono, wa pîrûnî rê bibo yew wirt û wa teyşonêya çewî derî herom nêbo. Êro ra pey rardê awi di ma heme way û birayê cî yî. Hilla ki ona vono, heme imbazon ra ewnîno kû çimê pîrûni zirq donî, zerreyê çimonê yînî huweno. Ino vateyê peyenî ra pey ayî ki wayerê hikumî xo ver rû ewnînî û wazenî ki cay çîy vacî.
Verîcûyî keftar destê xo berz keno û vono kû:
Ez bi nomedê xo soz dono kû rardê awi ra ez zordarêyi û niheqêyi çewî nîkeno û wirtê marî ma hemin rê nêbo wirtêkî cuwîyeni tede gunî gêrena û nîyna ontiş.
Keftarî ra pey çik gonî yo kû eynî sero ca girewto têfekra çareserîya konferansî ca di veynenî û têdir pewjnenî. Soz donî ki xoza hera ya û heme gonîyon rê zî bes a. Çi tewiro kû xoza ma hemini pawena, vonî gay ma zî ino moj yemnû bipawî û heqê, hiqûqê heme kesî xo rê esas bigîrî. Wa çew dej nêonco, wa çew derdê qesba ino raron ra kaş nêkero, wa teyşonêya çewî nêbo sebebê mergê leyironê wirdîkon û bêqomon û wa çew mişguleyonê neweyon nêveyno.

Hacî PÎRONIJ

Parveke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *